مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Plan Hosting Basico - Espacio en Disco: 1 GB

Cuentas de Email: ilimitadas

Acceso FTP

Php 5.5 - Bases de Datos Mysql

Webmail - Pop3 | Antivirus y Antispam | Autoresponders

Subdominios: ilimitados

Panel de Control Cpanel en Español

Bases de Datos Mysql: ilimitadas

Dominios Apuntados: ilimitados

Preinstalado Joomla, Wordpress, Moodle , más de 250 script

Dominios Apuntados: ilimitados


Plan Hosting Estandar - Espacio en Disco: 2 GB

Cuentas de Email: ilimitadas

Acceso FTP

Php 5.4 - Mysql 5

Webmail - Pop3 | Antivirus y Antispam | Autoresponders

Subdominios: ilimitados

Panel de Control Cpanel en Español

Bases de Datos Mysql: ilimitadas

Dominios Apuntados: ilimitados

Preinstalado Joomla, Wordpress, Moodle , más de 250 script

Dominios Apuntados: ilimitados


Plan Hosting Profesional - Espacio en Disco: 3 GB

Cuentas de Email: ilimitadas

Acceso FTP | Php 5.4 y Mysql 5

Webmail - Pop3 | Antivirus y Antispam | Autoresponders

Subdominios: ilimitados

Panel de Control Cpanel en Español

Bases de Datos Mysql: ilimitadas

Dominios Apuntados: ilimitados

Preinstalado Joomla, Wordpress, Moodle , más de 250 script

Dominios Apuntados: ilimitados

Sitios Webs Alojables: 5


Plan Hosting Empresa - Espacio en Disco: 6 GB
Cuentas de Email: ilimitadas
Acceso FTP | Php 5 y Mysql 5
Webmail - Pop3 | Antivirus y Antispam
Subdominios: ilimitados
Panel de Control Cpanel en Español
Bases de Datos Mysql: ilimitadas
Dominios Apuntados : ilimitados
Preinstalado Joomla, Wordpress, Moodle , más de 250 script
Dominios Apuntados: ilimitados
Sitios Web Alojables: 20

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.20.115.174) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution